Til hovedinnhold

Brukerinnspill når vi vurderer nytte og kostnad ved nye legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Pasienter har unik erfaring og kunnskap om å leve med en bestemt sykdom. Vi ønsker å få med pasienters erfaring når vi vurderer nye legemidler ved å se på nytte, kostnad og hvor alvorlig sykdommen er.

Innhold på siden

  Pasienter kan ofte beskrive fordeler og ulemper ved nåværende behandling og ha kunnskap som kanskje ikke kommer fram i forskningsrapporter. I tillegg kan pasienter fortelle hvilken effekt de forventer av nye legemidler og hva som vil gi dem bedre livskvalitet. Dette er verdifull informasjon når Legemiddelverket gjør en metodevurdering.

  Hva er metodevurdering?

  Før nye legemidler eventuelt kan finansieres av det offentlige, må vi vurdere om nytten av legemidlet står i rimelig forhold til kostnader og ressursbruk, sett opp mot alvorligheten av sykdommen. Dette kalles en metodevurdering. Dette skal sørge for rettferdig fordeling av offentlige ressurser og likebehandling mellom pasientgrupper i den offentlige helsetjenesten. Arbeidet med en metodevurdering tar vanligvis inntil 180 dager og resulterer i en rapport.

  Innspill fra pasientforeninger til Legemiddelverket kan gi nyttig tilleggsinformasjon til dokumentasjonen vi får fra legemiddelfirma og andre fagmiljø.

  Hvem kan gi innspill?

  Vi ønsker innspill fra pasientforeninger. På grunn av begrensede ressurser tar Legemiddelverket kontakt med pasientforeningene i utvalgte saker hvor vi ønsker brukerinnspill. Foreningen involverer sine medlemmer og sender ett samlet innspill via et elektronisk skjema. Innspill fra foreningene kan ikke inneholde opplysninger som identifiserer enkeltpersoner, men oppsummerer på gruppenivå de innspillene foreningen har fått. Av personvernhensyn kan vi ikke motta innspill direkte fra enkeltpasienter eller pårørende.

  Hva skjer med innspillene?

  Innspill som pasientforeninger leverer brukes av Legemiddelverket i arbeidet med metodevurderingen. Innspillet legges ved metodevurderingsrapporten i sin helhet, eller i oppsummert form. 

  Hvilke tema ønsker vi innspill på?

  I hovedsak er det disse temaene vi ønsker innspill på:

  • sykdomserfaring

  • erfaring med nåværende behandling

  • forventninger til ny behandling

  • eventuell erfaring med ny behandling

  I tillegg ønsker vi kontaktinformasjon og opplysninger om kilder og habilitet.

  Offentlig finansiering og Legemiddelverkets ansvar

  Legemiddelverket er ansvarlig for metodevurdering av alle nye legemidler, men har ikke beslutningsansvar i alle saker:

  • Vi leverer metodevurdering, som er en del av beslutningsgrunnlaget, når sykehusene bestemmer hvilke legemidler de skal ta i bruk (Nye metoder).

  • Vi bestemmer hvilke legemidler som får forhåndsgodkjent refusjon, såkalt «blå-resept» (opp til et visst beløp).

  • Vi gir råd til HELFO om hvilke pasienter som kan få legemidler ved individuell stønad på «blå-resept» (råd om vilkår).

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@legemiddelverket.no

  Enheter for metodevurdering sykehuslegemidler

  22 89 77 00

  sykehus@legemiddelverket.no