Til hovedinnhold

Regelverk for oppfølging av legemiddelsikkerhet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Pasientsikkerhet er grunnleggende både i forbindelse med godkjenning av nye legemidler og oppfølging av sikkerhet og effekt etter markedsføring. Det stilles strenge krav til hvordan legemiddelfirma følger opp dette.

Krav til oppfølging av legemidler med hensyn på pasientsikkerhet er beskrevet i følgende lovverk og retningslinjer:

Ny kunnskap om et legemiddel formidles normalt til helsepersonell og pasienter gjennom oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg. Dersom det er spesielt viktig å gjøre oppmerksom på ny sikkerhetsinformasjon kan det være aktuelt å be legemiddelprodusenten om sende ut brev til helsepersonell (Kjære helsepersonell-brev), eller å utarbeide opplæringsmateriale beregnet på helsepersonell og/eller pasient.

Det er ingen nasjonale krav eller tillegg til det som beskrives i lovverket eller retningslinjene. Spesielt er det ikke krav om at det finnes en kvalifisert person for legemiddelovervåking (QPPV) som har tilhold i Norge. Det er heller ingen spesifikke nasjonale krav til Pharmacovigilance System Master File (PSMF). Krav til PSMF er for øvrig beskrevet i GVP modul II.

Regelverk for Post-Authorisation Safety Studies (PASS) er beskrevet i GVP modul VIII. Legemiddelverket vil be om protokoll, «progress report» og endelig rapport for studier som produsenten er pålagt å gjøre i henhold til forordning 726/2004 artikkel 10 a(1)(a) og direktiv 2001/83/EU art 21a(b) og 22 a(1) for produkter:

  • hvor Norge er rapportør eller korapportør i sentral prosedyre,

  • hvor Norge er referanseland (RMS) i gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) eller desentralisert prosedyre (DCP),

  • hvor Norge har sentralt ansvar for periodiske sikkerhetsrapporter (dvs. er «Lead Member State» for «PSUR Single Assessment» (PSUSA),

  • godkjent i nasjonal prosedyre

Se også GVP Module VIII Addendum I – Requirements and recommendations for the submission of information on non-interventional post-authorisation safety studies (Rev 3).

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no