Til hovedinnhold

Høring om legemiddelforskriften kapittel 13 og CPC-forordningen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Høringsfrist var 4. januar 2019. Det har kommet innspill fra 11 høringsinstanser.

Høringen gjaldt forslag til endringer legemiddelforskriften om reklame for legemidler. Høringsnotatet omhandler også industriens informasjon til pasienter etter forskrivning, samt gjennomføring av CPC-forordningen knyttet til forbrukervernlovgivning.

Høringsdokumenter:

Høringssvar:

Helse Midt-Norge RHF, Helsedirektoratet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har svart at de støtter de foreslåtte forskriftsendringene. Helse Vest RHF, Helse Sørøst RHF og Landbruks- og matdepartementet har svart at de ikke har noen merknader.