Til hovedinnhold

Høring - endring av trinnprismodellen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket sender ut høring på forslag til endring av legemiddelforskriften §12-15. Det foreslås å avvikle første trinnpriskutt for syntetiske legemidler i trinnprismodellen. Høringsfristen er 9. oktober 2021.

Det foreslås at reglene om trinnpris, som reduserer prisen på et legemiddel trinnvis med faste satser når generisk konkurranse oppstår, blir endret ved å avvikle første kuttsats for syntetiske legemidler. Trinnpris vil etter forslaget fastsettes i henhold til andre kuttsats som er på 81 prosent og 59 prosent, jf. legemiddelforskriften § 12-15 annet og fjerde ledd. Det foreslås ikke å fjerne første kuttsats for biologiske og deres biotilsvarende legemidler.

Høringsdokumenter:

Relevante regelverk:

Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839?q=legemiddelforskriften

Høringsfrist: 9. oktober 2021

Høringsinnspillene

Se flere nyheter