Til hovedinnhold

Paracetamol – oppdatering av doseringsanbefalingene

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap har Legemiddelverket utarbeidet nye doseringsanbefalinger. Vi anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Det kan ta tid før denne informasjonen blir oppdatert i alle pakninger med paracetamol.

Paracetamol er førstevalg ved behandling av milde til moderate smerter og feber hos voksne og barn. Legemiddelet har generelt god effekt og få bivirkninger ved riktig bruk. Barn i alle aldersgrupper tolererer paracetamol godt. I Norge finnes paracetamol i flere ulike legemiddelformer og styrker.

Legemiddelverket ønsker at produktinformasjonen skal gjenspeile aktuell kunnskap. Derfor har vi bedt firmaer oppdatere doseringsavsnittet i produktinformasjonen.

Produktinformasjonen for de fleste paracetamol-produktene har til nå anbefalt å gi legemidlet inntil 3 ganger i døgnet. Dette kan medføre at pasienten får for lave doser og ikke blir tilstrekkelig behandlet for sin feber eller smerte. Derfor er doseringsanbefalingene blitt endret.

Doseringsanbefalinger

Legemiddelverket anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Dette gjelder for voksne og for barn eldre enn 1 måned.

Det bør gå minst 4 – 6 timer mellom hver dose.

  • Den maksimale døgndosen for barn og voksne over 50 kg (over 12 år) er 4 gram.

  • For barn og voksne som veier mellom 40-50 kg er maksimal døgndose 3 gram. Opprinnelig anbefalte vi 4 gram også for dette vektintervallet. Vi har imidlertid valgt å redusere døgndosen til 3 gram for å øke sikkerhetsmarginen mot grensen for det Giftinformasjonen har vurdert som mulig overdosering ved bruk over mer enn 2 døgn.

  • Ved behandling av barn bør du beregne dosen basert på vekt. Vi anbefaler enkeltdoser på cirka 15 mg per kg kroppsvekt. Eksempelvis skal et barn på 8 kg gis cirka 120 mg paracetamol (8 kg x 15 mg/kg = 120 mg) per enkeltdose.

Ved smertebehandling av voksne over 18 år anbefales legekontakt etter 3 dager ved feber eller 5 dager ved smerter dersom plagene ikke avtar. Ved behandling av barn bør lege kontaktes etter 3 dager dersom feber eller smerte ikke avtar.

Dersom barnet er under 3 måneder, skal behandling kun skje i samråd med lege.

Det er viktig at lege vurderer barn under 3 måneder med feber. Feber i denne aldersgruppen er uvanlig og kan være tegn på alvorlig sykdom.

Barn som er under 1 måned gamle bør ikke få mer enn 3 doser i døgnet, og det bør gå 8 timer mellom hver dose.

Til barn anbefaler vi mikstur og smeltetablett fremfor stikkpiller. Opptak av paracetamol fra stikkpiller varierer fra pasient til pasient og er ofte dårligere enn opptak fra legemiddelformer som tas gjennom munnen.

Implementering av nye anbefalinger

Det kan ta tid før den anbefalte doseringen reflekteres i oppdaterte pakningsvedlegg og i teksten på selve pakningen. En stund fremover kan det stå ulik informasjon på Felleskatalogen.no og i pakningsvedlegg/på pakninger.

Produkter med paracetamol er for eksempel Paracet, Pinex, Panodil og Paracetamol Norfri.

Råd til pasienter og omsorgspersoner

  • For å få god effekt bør du følge den nye doseringsanbefalingen for ditt paracetamolprodukt. Denne vil du finne på Felleskatalogen.no etter hvert som pakningsvedleggene for hvert legemiddel blir oppdatert.

  • I en del pakninger er det angitt en dosering som ikke er oppdatert. Du kan uansett følge denne doseringen så lenge du oppnår kontroll med smerte eller feber.

  • Dette gjelder også i tilfellene hvor maksimal døgndose er angitt som 4 gram for vektintervallet 40-50 kg i stedet for 3 gram. Paracetamol kjøpt reseptfritt er ment for kortvarig bruk. Pakningsvedlegget angir ulike situasjoner hvor det er nødvendig med en lavere dose, for eksempel ved underernæring eller høyt alkoholforbruk.

  • Spør på apoteket dersom du er usikker på hvordan du skal bruke produktet.

  • Har du fått paracetamol på resept, bør du følge legens anvisning. Snakk med behandlende lege dersom du er usikker.

Råd til farmasøyter og annet helsepersonell

Kunder kan fortsatt benytte doseringen som står på pakninger som ikke er oppdatert. Dette gjelder også pakninger hvor maksimal døgndose er 4 gram for voksne og barn mellom 40-50 kg. Vi har redusert maksdosen for dette vektintervallet for å øke sikkerhetsmarginen. Ved kortvarig bruk er en høyere maksdose akseptabel, men man bør som alltid være oppmerksom på advarslene og forsiktighetsreglene som er angitt i pakningsvedlegget.

Den nye doseringsanbefalingen gir en mer stabil effekt mot smerte og feber, og når det er relevant bør apoteket informere kunden om de nye anbefalingene. Apoteket kan da gi kunden en utskrift av oppdatert pakningsvedlegg fra Felleskatalogen.no eller av anbefalt dosering fra Legemiddelverket.

I juni 2022 revurderte Legemiddelverket maksimal døgndose til voksne og barn mellom 40-50 kg og redusert denne fra 4 gram til maksimalt 3 gram per døgn. Dette gir en større sikkerhetsmargin mot grensen Giftinformasjonen i Norge har vurdert som mulig overdosering ved bruk over mer enn 2 døgn. Se mer informasjon: Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning, utfyllende informasjon, Helsebiblioteket.no

Doseringsanbefalinger for paracetamol

Se også: Utredningsrapport for paracetamol

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

Infolegene@legemiddelverket.no