Til hovedinnhold

Metformin og melkesyreforgiftning

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Bruken av metformin ved diabetes type 2 er økende. Leger bør være oppmerksomme på faren for melkesyreforgiftning, som er en svært alvorlig bivirkning ved bruk av metformin.

Metformin er førstehåndsbehandling ved diabetes type 2. I årene 2004 til 2008 økte antallet pasienter som fikk minst en resept på metformin fra om lag 60 000 til 88 000 i følge Reseptregisteret. I tillegg kommer pasienter som fikk resept på kombinasjonspreparater. 

Melkesyreforgiftning - bivirkningsmeldinger

I tiden fra 1984 til 1. juli 2009 har Legemiddelverket fått melding om 37 tilfeller av melkesyreforgiftning (laktacidose) hos metforminbrukere. Av meldingene er 23 fra perioden 2005-2009. Tabell 1 gir en oversikt over meldingene. Flertallet av meldingene gjelder kvinner. Prognosen for kvinner synes å være dårligere enn for menn. Av kvinnene døde 48 %, av mennene 30 % mens samlet dødelighet var 43 %. I 19 av 37 tilfeller var melkesyreforgiftning forbundet med nyresvikt. Hele 15 av 19 (79 %) pasienter med akutt nyresvikt hadde fått blodtrykksmedisiner av typen ACE-hemmer eller angiotensinreseptorblokker (ARB).

Meldinger Kvinner/menn Alder, gjennomsnitt og spredning Døde (kvinner/menn) Nyresvikt (døde) ACE-hemmer/ARB
37 27/10 72,9 (42-93) 16 (13/3) 19 (7) 15 av pasientene med nyresvikt

 

Forebygging av melkesyreforgiftning

Risikoen for melkesyreforgiftning angis å være 0,03 tilfeller per 1000 pasientår i preparatomtalen for metformin. Melkesyreforgiftning kan forebygges ved å ta hensyn til disse risikofaktorene:

 • Nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt

  • Metformin skal ikke gis dersom S-Kreatinin er >135 µmol/l hos menn og >110 µmol/l hos kvinner

 • Diabetisk ketoacidose

 • Dehydrering

 • Alvorlige infeksjoner

 • Hypotensjon

 • Hjertesvikt

 • Alkolmisbruk/akutt alkoholforgiftning

 • Legemidler som påvirker nyrefunksjonen

  • ACE-hemmere

  • ARB - Vanndrivende legemidler

  • Betennelsesdempende og smertestillende legemidler (NSAID)

  • Jodholdige røntgenkontrastmidler

Pasienter med diabetes type 2 får ofte behandling med legemidler mot høyt blodtrykk. Ved oppstart av slik behandling bør nyrefunksjonen følges nøye. Bivirkningsmeldingene viser at en stor andel av nyresvikttilfellene er forbundet med ACE-hemmere eller ARB. Disse legemidlene er kjent for å påvirke nyrefunksjonen. Særlig er eldre pasienter utsatt. Mange pasienter som begynner med metformin i 50- eller 60-års alder vil fortsette med disse legemidlene i mange år. Legen bør jevnlig vurdere pasientene for å se om det er tilkommet nye risikofaktorer. I så fall kan det være nødvendig med dosejusteringer eller annen behandling.

Symptomer på melkesyreforgiftning

Pasienter som bruker metformin og som utvikler hyperventilering, magesmerter, lavt blodtrykk, hurtig puls og redusert kroppstemperatur bør vurderes med henblikk på melkesyreforgiftning. Ved mistanke om melkesyreforgiftning skal pasienten umiddelbart henvises til sykehus. Blodprøver som viser surt blod (lav pH), høyt nivå av melkesyre (> 5 mmol/l) samt økt aniongap (natriumkonsentrasjonen i blodet minus summen av klorid- og bikarbonatkonsentrasjonen) tyder på melkesyreforgiftning. Til tross for intensivbehandling er dødeligheten av melkesyreforgiftning høy.

Meld bivirkninger

Vi oppfordrer helsepersonell til å være nøye med å melde alle tilfeller av melkesyreforgiftning som bivirkning.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no