Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksinasjon per 11. mai 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 12 836 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 8858 meldinger behandlet. 1050 er klassifisert som alvorlige og 7808 er klassifisert som lite alvorlige. 

Bivirkningsmeldinger vi har mottatt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og COVID-19 Vaccine Moderna.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.

Meldinger om sterkt forhøyet blodtrykk

Til sammen 17 tilfeller av høyt blodtrykk er meldt som mistenkte bivirkninger etter mRNA-vaksinene, 16 etter vaksinasjon med Comirnaty og en etter COVID-19 Vaccine Moderna. Pasientene var mellom 28 og 98 år, to var menn. På tidspunktet for meldingene var de aller fleste pasientene restituert eller i bedring.

Av disse tilfellene er det meldt om to tilfeller av sterkt forhøyet blodtrykk etter vaksinasjon. Dette gjaldt to eldre pasienter som hadde underliggende risikofaktorer for høyt blodtrykk, hvor den ene pasienten ble innlagt for utredning og overvåking. Begge pasientene stabiliserte seg i løpet av to døgn og det er opplyst om at de er i bedring. Disse tilfellene er meldt inn til europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

- Det er ikke avklart om høyt blodtrykk kan knyttes til vaksinen, men vi informerer om disse tilfellene for at leger og pasienter skal være oppmerksomme på muligheten for behandlingskrevende sterkt forhøyet blodtrykk hos personer som nylig er vaksinert, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Pasienter som får sterkt forhøyet blodtrykk kan blant annet ha symptomer som hodepine, tung pust, brystsmerter, synsforstyrrelser, hoste og uvelfølelse.

Høyt blodtrykk generelt er ikke grunn til å fraråde vaksinasjon, og disse pasientene anbefales vaksine for å få beskyttelse mot covid-19-sykdom.

Vanlige og forventede bivirkninger

De fleste bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon mot Covid-19, uavhengig av vaksinetype, gjelder kjente og forbigående bivirkninger som:

  • hodepine

  • utmattelse

  • uvelhetsfølelse

  • feber

  • kvalme

  • smerter i kroppen

Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn. De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager de første dagene etter vaksinering. Disse mistenkte bivirkningene er i tråd med det som er beskrevet i produktinformasjonen.

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde om mistenkte alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent, mistanke er tilstrekkelig for å melde.

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

  • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

  • uventede bivirkninger

  • alvorlige bivirkninger

  • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Dersom en person blir alvorlig syk med covid-19 en til to uker etter fullført vaksinasjon regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Tilfeller av alvorlig eller kritisk sykdomsforløp (covid-19 - symptom og sykdom) hos personer som er fullvaksinert skal meldes som mistenkt bivirkning via melde.no

Helsepersonell: Klikk her om du vil melde bivirkninger

Befolkningen kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Det er ikke nødvendig å melde selv hvis helsepersonell allerede har meldt om den mulige bivirkningen.

Befolkningen: klikk her om du er vaksinert og vil melde bivirkninger

Internasjonalt samarbeid 

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no