Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 9. februar 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 926 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 501 meldinger behandlet. 139 er klassifisert som alvorlige og 362 er klassifisert som lite alvorlige. 

Meldingene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av koronavaksiner i Norge.  

Mange melder vanlige bivirkninger 

Flertallet av meldingene gjelder vanlige bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn. Det er også vanlig at reaksjonene blir kraftigere med den andre dosen.

– Mange får kraftigere reaksjoner enn det man er vant til ved for eksempel influensavaksine. Bivirkningene er kjent fra godkjenningsstudiene og disse reaksjonene gjenspeiles i bivirkningsmeldinger fra både helsepersonell og allmennheten, sier overlege Sigurd Hortemo. 

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger. Bemanningen hos RELIS og FHI er styrket slik at bivirkningsmeldingene blir behandlet raskere.

Befolkningen har anledning til å melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

Slik melder du bivirkninger:

Dødsfall

Det er så langt behandlet 82 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos eldre pleietrengende, hvor de fleste er sykehjemsbeboere. Flere som er vaksinert i denne gruppen er svært skrøpelige. Det er derfor forventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng. For flere av dødsfallene har melder oppgitt at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon og at hendelsen skyldes grunnsykdom hos pasient.  Det kan likevel ikke utelukkes at vanlige vaksinebivirkninger, slik som feber og kvalme, kan ha bidratt til et alvorlig forløp av grunnsykdom hos skrøpelige pasienter.  

I Norge er helsepersonell flinke til å melde ved mistanke om bivirkninger og hendelser som skjer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon. Vi mottar derfor flere meldinger om mistenkte dødsfall etter vaksinering av skrøpelige eldre enn andre land i Europa. Legemiddelverket arbeider nå med å opprette en ekstern gruppe geriatere som skal se nærmere på disse hendelsene slik at vi får bedre innsikt i eventuelle årsakssammenhenger. 

Les mer om bruk av mRNA-vaksiner hos eldre

Internasjonalt samarbeid 

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten. 

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no