Til hovedinnhold

Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 13. april 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt 11014 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 6293 meldinger behandlet. 724 er klassifisert som alvorlige og 5569 er klassifisert som lite alvorlige. 

Bivirkningsmeldinger vi har mottatt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og COVID-19 Vaccine Moderna.

Vaxzevria (AstraZeneca) og sjeldne tilfeller av blodpropp kombinert med lavt antall blodplater

Etter at det i flere land ble rapportert om tilfeller med sjelden og svært alvorlig blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger, har europeiske legemiddelmyndigheter konkludert med at det er en sammenheng med vaksinen. Dette blir nå oppdatert som en sjelden bivirkning i produktinformasjonen.

Se sikkerhetsinformasjon for helsepersonell - «Kjære helsepersonell-brev»

Folkehelseinstituttet pauset bruken av vaksinen 11. mars og det er ikke meldt nye tilfeller med denne sjeldne blodpropp-kombinasjonen i Norge etter 18. mars. Det er totalt meldt om seks pasienter med dette sjeldne sykdombildet hvor fire av disse er døde. Fem av hendelsene er godt beskrevet i en nylig publisert studie fra Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i New England Journal of Medicines.

Regjeringen fortsetter pausen med Vaxrevria og utsetter innføringen av Janssen-vaksinen i påvente av en utredning fra et Regjeringsutnevnt ekspertgruppe.

Les mer om beslutningen:

Janssen-vaksinen undersøkes

Jansen-vaksinen er utviklet med samme teknologi som Vaxzevria (AstraZeneca). Etter meldinger om lignende tilfeller av denne alvorlige og svært sjeldne kombinasjonen av blodpropp med lavt antall blodplater etter vaksinasjon i USA, undersøker EMA nå også denne vaksinen. Legemiddelfirmaet Johnson & Johnson har annonsert at de stopper utrullingen av vaksinen i Europa mens denne utredningen pågår.

Hvilke mistenkte bivirkninger skal rapporteres?

Flertallet av meldingene rapportert så langt gjelder vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Bivirkningene varer i cirka 2-3 dager og er kjent fra studiene som ligger til grunn for godkjenningene.

Mistanke om at en koronavaksine har gitt en bivirkning, er tilstrekkelig for å melde. Meld først og fremst bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget eller som oppleves som svært belastende (alvorlige). Helsepersonell har plikt til å melde om mistenkte alvorlige bivirkninger etter vaksiner. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent. 

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

  • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget

  • uventede bivirkninger

  • alvorlige bivirkninger

  • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Slik melder du bivirkninger

Klikk her om du er helsepersonell og vil melde bivirkninger

Befolkningen kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Det er ikke nødvendig å melde selv hvis helsepersonell allerede har meldt om den mulige bivirkningen.

Klikk her om du er pasient og vil melde bivirkninger

Internasjonalt samarbeid 

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten. 

Les mer:

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no