Til hovedinnhold

Favipiravir som mulig behandling av covid-19

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

India og Russland har godkjent bruk av favipiravir ved covid-19-infeksjon. Legemiddelverkets vurdering er at det foreløpig ikke er vitenskapelig grunnlag for å anbefale slik bruk.

Favipiravir er ett av mange legemidler som prøves ut mot covid-19-infeksjon. Legemidlet er fra før godkjent for bruk ved nye influensastammer i Japan (i motsetning til sesonginfluensa) og som eksperimentell behandling Kina. 

Bruk av favipiravir ved covid-19 infeksjon 

Legemiddelverket mener fortsatt at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon rundt nytte og risiko for å anbefale bruk av favipiravir ved covid-19 infeksjon.

Bivirkning – fare for fosterskade

Favipiravir skal ikke brukes av gravide. Det er påvist fosterskade i dyrestudier. Det stilles derfor store krav til forskrivende lege om forsvarlig bruk hos kvinner og menn i fertil alder.

Ikke overbevisende resultater fra studier

Det er publisert resultater fra flere mindre studier der favipiravir er brukt ved covid-19- infeksjon. Det pågår nå en rekke studier, men vi mangler fortsatt overbevisende resultater fra store og godt gjennomførte studier.  Utprøvende behandling av legemidler ved covid-19-infeksjon bør fortrinnsvis skje innenfor rammen av kliniske studier. Dette er i tråd med klare anbefaling fra både WHO og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

Flere legemidler mot covid-19 er allerede godkjent eller under vurdering i EU

Søknad om godkjenningsfritak

Leger kan på eget ansvar bruke uregistrerte legemidler når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter. Søknader om bruk av favipiravir til navngitte enkeltpasienter vil bli behandlet på samme måte som andre søknader om spesielt godkjenningsfritak. Legemidlene må utleveres fra apotek.

Legemiddelverket vil ikke godkjenne søknader «til bruk i praksis».