Til hovedinnhold

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Pasienter som tidligere har hatt blodpropp og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har økt risiko for tilbakevendende blodpropp ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), edoksaban (Lixiana) er blodfortynnende legemidler som samlet blir kalt DOAK (direktevirkende orale antikoagulantia).

Det foreligger ikke per dags dato tilstrekkelig evidens for at noen av DOAKene gir tilstrekkelig beskyttelse mot blodpropp (tromboemboliske hendelser) hos pasienter med antifosfolipidsyndrom (APS), særlig hos dem med høyest risiko. Bruk av DOAK er derfor ikke anbefalt hos disse pasientene.

I en studie (TRAPS) ble rivaroksaban (Xarelto) sammenlignet med warfarin (Marevan) hos pasienter med tidligere trombose, som var diagnostisert med APS og med høy risiko for tromboemboliske hendelser. Studien ble avsluttet tidligere enn planlagt på grunn av overvekt av tromboemboliske hendelser hos pasientene i rivaroksabangruppen.

Tilgjengelige data for bruk av apiksaban, edoksaban og dabigatran hos pasienter med APS er begrenset. Det pågår en studie (ASTRO-APS) med pasienter med APS som får apiksaban hvor sluttresultatene ennå ikke er tilgjengelige. Det vil være aktuelt å revurdere anbefalingene etter at resultatene fra studien foreligger.

Råd til leger og helsepersonell

  • DOAK er ikke anbefalt til pasienter med APS, dette gjelder særlig høyrisikopasienter (de som har testet positivt for alle tre antifosfolipidtestene – lupus-antikoagulant, antikardiolipin antistoff og anti-beta2-glykoprotein I antistoff).

  • Vurder om behandling fortsatt er hensiktsmessig for pasienter med APS som behandles med DOAK for å forebygge tromboemboliske hendelser, særlig hos høyrisikopasienter, og vurder bytte til en vitamin K-antagonist.

  • Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema for helsepersonell.

Det medisinske tidsskriftet «Blood» har publisert en kommentarartikkel med nyttige råd til helsepersonell.

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev til fastleger, spesialister i indremedisin, lungemedisin, nyresykdommer, kardiologer, hematologer, revmatologer, nevrologer og apotek inkludert sykehusapotekene.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no