Til hovedinnhold

Skjema og veiledning for MT-søknad

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Ved innsending av MT-søknad, må det brukes søknadsskjemaer for gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP)/desentralisert prosedyre (DCP) og sentral prosedyre (CP). I tillegg skal preparatomtale, pakningsvedlegg og merkingstekst sendes inn og godkjennes.

De ulike prosedyrene for godkjenning av et legemiddel er beskrevet i Notice to Applicants og under Prosedyrer for godkjenning av legemidler.

 

Søknadskjemaer som skal brukes, uavhengig av valgt prosedyre kan lastes ned fra:

Les mer om innsending av søknader

Procedural guidance for MRP/DCP er tilgjengelig på HMAs nettsider og for CP er den tilgjengelig på EMAs nettsider:

NB! En faktura for søknadsgebyret vil bli sendt ved mottak av søknaden slik at det ikke er nødvendig med innbetaling på forhånd.

Viktig informasjon om markedsføringstillatelser i MRP og DCP

Norsk produktinformasjon (preparatomtale, pakningsvedlegg og merkingstekst) vil godkjennes sammen med markedsføringstillatelsen. Vi ønsker preparatomtale, pakningsvedlegg og merkingstekst innsendt som separate Word-filer. Vennligst bruk siste versjon av QRD templatene.

Human: Endelig norsk produktinformasjon skal sendes inn innen 7 dager etter prosedyreslutt.

Veterinær:

Hvis norsk produktinformasjon ikke er mottatt innen 6 måneder etter prosedyreslutt, vil søknaden anses som trukket.

Dersom preparatet skal markedsføres i Norge

Før preparatet skal markedsføres i Norge, må mock-ups sendes inn for vurdering og godkjenning av Legemiddelverket. Ønskes mock-ups godkjent i forbindelse med MT-prosedyren, må mock-ups sendes inn i nasjonal fase eller innen 2 måneder etter MT er utstedt. Mock-ups som sendes inn etter dette må søkes som en artikkel 61(3)-notifikasjon (human)/VRA G.I.15.z (veterinær). Mock-ups kan også innsendes med en endringssøknad som påvirker produktinformasjon (type II- og IB- (utenom transfer) endring for humane preparater og VRA fra kapittel G for veterinære preparater). Vennligst send inn mock-ups (i PDF-format) for hver styrke,/ legemiddelform og pakningstype som skal markedsføres.

Dersom preparatet ikke skal markedsføres i Norge

Dersom preparatet ikke skal markedsføres i Norge, kan markedsføringstillatelsen utstedes uten norsk produktinformasjon (‘betinget’ MT). Vennligst send inn bekreftelse på dette innen 2 uker etter prosedyreslutt til pi@noma.no. Endringer etter MT-prosedyren vil også godkjennes uten norsk produktinformasjon. Merk at markedsføringstillatelse uten norsk produktinformasjon ikke er mulig for line-extension søknader hvor tidligere godkjente markedsføringstillatelser er utstedt med norsk produktinformasjon. 

Endring i markedsføringsplaner

Dersom det på et senere tidspunkt bestemmes at preparatet skal markedsføres, må følgende dokumenter sendes inn 2 måneder før planlagt markedsføring:

  • preparatomtale

  • pakningsvedlegg

  • merkingstekst

  • mock-ups

Endringer i engelsk produktinformasjon godkjent etter MT-prosedyren må implementeres i den norske produktinformasjonen (markert med sporendringer). Vennligst list opp relevante prosedyrenummer og godkjenningsdatoer i innsendelsen.

 

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@legemiddelverket.no

Enhet for regulatorisk produktinformasjon

22 89 77 00

pi@legemiddelverket.no